jueves, 20 de mayo de 2010

El Partit Popular reclama la gratuïtat del peatge de la C-32


Els populars recolliran signatures aquest dissabte, de deu del matí a una del migdia, a la Plaça Nova.
El PArtit Popular del Maresme ha engegat una campanya de recollida de signatures per reclamar a la Generalitat que el peatge de la c-32 sigui gratuït. Els Populars consideren que la N-II ja no és una alternativa a l'autopista i qeu fins que no es construeixi una via alternativa, la C-32 no hauria de tenir peatge.
Aquesta campanya arriba dissabte a Argentona, els populars recolliran signatures a la Plaça Nova de de del matí a una del migdia.

jueves, 13 de mayo de 2010

Jesús Hita (PP): 'La immigració ens està afectant a tots i més tard o més d'hora ens arribarà''


El regidor popular assegura que la moció sobre la immigració persegueix que els nouvinguts coneguin els seus drets i els seus deures
El regidor del Partit Popular, Jesús Hita, ha defensat avui a Ràdio Argentona la moció sobre la immigració que el seu grup va presentar al ple de maig i que insta als ajuntaments a denunciar a la policia els immigrants il·legals que es vulguin empadronar. La direcció comarcal del PP obliga a tots els seus regidors a presentar aquesta moció als respectius plens. Jesús Hita admet que la problemàtica que planteja no es viu a Argentona però assegura que és qüestió de temps: 'La immigració no només ens preocupa a nosaltres, preocupa als principals partits europeus (...) Demanàvem un protocol d'actuacions perquè els nouvinguts tinguin accés ràpid als serveis però que també coneguin les seves obligacions (...) La immigració ens està afectant a tots i més tard o més d'hora ens arribarà. Si el PP de Catalunya vol que presentem la moció la presentem. Si ens arriba aquest tema hem d'estar preparats i tenir normatives'.

Per altra banda, el regidor popular s'ha referit a la moció que va presentar Agrupació Argentona per tal d’organitzar un referèndum sobre la Taxa Justa. La moció només va obtenir el suport dels populars i Jesús Hita considera que la resta de partits de l'oposició no van ser prou seriosos a l'hora d'argumentar el seu vot contrari: 'El senyor Rosa tenia tota la raó del món i els senyors de l'Entesa, per una qüestió de forma, van canviar el seu vot. Poden no estar d'acord amb les expressions del senyor Rosa però haurien de mantenir les seves decisions polítiques'.

Jesús Hita considera que un dels problemes de la Taxa Justa és la manca d'informació que ha precedit la implantació del sistema. En aquest sentit, recolza la petició del Defensor del Vilatà, Joaquim Mustarós, que va reclaramar la creació d'una Oficina d’Atenció al Ciutadà per tal de millorar la comunicació entre l'administració municipal i els argentonins.

martes, 11 de mayo de 2010

MOCIÓ PER A LA COL•LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT EN L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ


En Jesús Hita, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament d'Argentona, en el seu nom i representació, d’acord amb el que estableix la legislació local vigent i el Reglament Orgànic Municipal, sotmet al Ple de la Corporació pel seu debat i si s’escau aprovació la següent


MOCIÓ PER A LA COL•LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT EN L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de i de Règim Local de Catalunya, estableixen l’obligació d’inscriure’s en el Padró del municipi on es resideix habitualment. El text legal configura el padró municipal com el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi.

Tanmateix, la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, disposa que els ajuntaments incorporaran al padró als estrangers que tinguin el seu domicili habitual en el municipi.

D’acord amb el que estableix la Llei de Bases del Règim Local, la inscripció dels estrangers en el padró municipal no constitueix prova de la seva residència legal a Espanya ni els atribueix cap dret que no els hi confereixi la legislació vigent, especialment en l’àmbit de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

La legislació vigent en matèria d’estrangeria, la referida Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, modificada per la Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, disposa que totes les administracions públiques basaran l’exercici de les seves competències vinculades amb la immigració amb respecte a un seguit de principis entre els que podem citar: la coordinació amb les polítiques definides per la Unió Europea, la integració social dels immigrants, la lluita contra la immigració irregular i la persecució del tràfic il•lícit de persones, la igualtat efectiva entre dones i homes... Tanmateix, la llei estableix els supòsits i els procediments per a l’estança i residència dels estrangers al nostre país.

La aplicació de les polítiques d’immigració i la integració de les persones estrangeres en els nostres municipis requereixen de la col•laboració i coordinació de totes les administracions públiques (Administració General de l’Estat, Generalitat de Catalunya, Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments). Només, des de la col•laboració i coordinació de les administracions públiques es possible dur a terme una veritable política d’immigració i integració.Els ajuntaments han pogut constatar que si no s’aplica una acurada política d’immigració finalment són els municipis que han de fer front, sense els mitjans i recursos necessaris, a una integració que resulta en aquests termes molt difícil o quasi impossible.

La Llei de Bases de Règim Local per l’exercici de les competències que li son pròpies en matèria d’estrangeria ja preveu que la Direcció General de la Policia pugui accedir a les dades d’inscripció dels estrangers inscrits en els padrons municipals.

Però, cal fer un pas més per tal de millorar la coordinació de les administracions en matèria d’estrangeria. En aquest sentit, es fa imprescindible una actitud més activa i comunicar a l’administració competent les situacions d’estança o residència il•legal en el nostre municipi.


Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:


“1.- L’Ajuntament d'Argentona comunicarà a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya la situació d’estança i/o residència il•legal en el nostre municipi de totes aquelles persones estrangeres que tingui coneixement per la seva inscripció en el padró d’habitants.

2.- Facultar a l’Alcalde per l’adopció de les resolucions necessàries per fer efectiu aquest acord.

3.- Comunicar aquest acord al Ministre de l’Interior i al Delegat del Govern de l’Estat a Catalunya.”