martes, 11 de mayo de 2010

MOCIÓ PER A LA COL•LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT EN L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ


En Jesús Hita, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament d'Argentona, en el seu nom i representació, d’acord amb el que estableix la legislació local vigent i el Reglament Orgànic Municipal, sotmet al Ple de la Corporació pel seu debat i si s’escau aprovació la següent


MOCIÓ PER A LA COL•LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT EN L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de i de Règim Local de Catalunya, estableixen l’obligació d’inscriure’s en el Padró del municipi on es resideix habitualment. El text legal configura el padró municipal com el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi.

Tanmateix, la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, disposa que els ajuntaments incorporaran al padró als estrangers que tinguin el seu domicili habitual en el municipi.

D’acord amb el que estableix la Llei de Bases del Règim Local, la inscripció dels estrangers en el padró municipal no constitueix prova de la seva residència legal a Espanya ni els atribueix cap dret que no els hi confereixi la legislació vigent, especialment en l’àmbit de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

La legislació vigent en matèria d’estrangeria, la referida Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, modificada per la Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, disposa que totes les administracions públiques basaran l’exercici de les seves competències vinculades amb la immigració amb respecte a un seguit de principis entre els que podem citar: la coordinació amb les polítiques definides per la Unió Europea, la integració social dels immigrants, la lluita contra la immigració irregular i la persecució del tràfic il•lícit de persones, la igualtat efectiva entre dones i homes... Tanmateix, la llei estableix els supòsits i els procediments per a l’estança i residència dels estrangers al nostre país.

La aplicació de les polítiques d’immigració i la integració de les persones estrangeres en els nostres municipis requereixen de la col•laboració i coordinació de totes les administracions públiques (Administració General de l’Estat, Generalitat de Catalunya, Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments). Només, des de la col•laboració i coordinació de les administracions públiques es possible dur a terme una veritable política d’immigració i integració.Els ajuntaments han pogut constatar que si no s’aplica una acurada política d’immigració finalment són els municipis que han de fer front, sense els mitjans i recursos necessaris, a una integració que resulta en aquests termes molt difícil o quasi impossible.

La Llei de Bases de Règim Local per l’exercici de les competències que li son pròpies en matèria d’estrangeria ja preveu que la Direcció General de la Policia pugui accedir a les dades d’inscripció dels estrangers inscrits en els padrons municipals.

Però, cal fer un pas més per tal de millorar la coordinació de les administracions en matèria d’estrangeria. En aquest sentit, es fa imprescindible una actitud més activa i comunicar a l’administració competent les situacions d’estança o residència il•legal en el nostre municipi.


Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:


“1.- L’Ajuntament d'Argentona comunicarà a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya la situació d’estança i/o residència il•legal en el nostre municipi de totes aquelles persones estrangeres que tingui coneixement per la seva inscripció en el padró d’habitants.

2.- Facultar a l’Alcalde per l’adopció de les resolucions necessàries per fer efectiu aquest acord.

3.- Comunicar aquest acord al Ministre de l’Interior i al Delegat del Govern de l’Estat a Catalunya.”

1 comentario:

  1. Hola Compañero,
    Nos presenaron un dia en Mataró. adelante y ya sabes que ddesde qui s mando un fuerte abrazo a todos y de verdad que esti cn voostros para lo que os haga falta y mas, si es necesario,
    My guay el blog. GANAREMOS,. esta vez teenmos en toda la comarca CARA Y OJOS, para ganar a estos Sr. Feudales.
    daludos

    ResponderEliminar